Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Szlakiem zabytków sakralnych

Szlakiem zabytków sakralnych

Lubań (Lauban): Kościół pw. Trójcy Świętej

W krajobrazie Lubania można podziwiać wspaniałą neogotycką świątynię pw. Trójcy Świętej. Jej strzelistość, wyrażona wysoką wieżą i licznymi ostrymi wieżyczkami, ma w sobie pewien magnetyzm. Jadąc obwodnicą Lubania, nie sposób nie poświęcić jej uwagi. Ta budowla należy do najpiękniejszych obiektów sakralnych Powiatu Lubańskiego. Została wzniesiona w latach 1857–1861 z inicjatywy klasztoru Świętej Marii Magdaleny według projektu autorstwa znakomitego śląskiego architekta, Alexisa Langera. Osobą, której niezłomny upór umożliwił budowę katolickiego kościoła w protestanckim mieście, był ksiądz Adalbert Anter.  W trakcie bitwy o Lubań w 1945 r. kościół znalazł się na przysłowiowej linii ognia, wskutek czego został poważnie uszkodzony. Dzięki wysiłkom polskich katolików pod przewodnictwem księdza Jana Winiarskiego w latach 1957-61 świątynię odbudowano. Niemalże każdy element wewnętrznego wyposażenia kościoła emanuje duchem gotyku. Na szczególną uwagę zasługują jednak: monumentalny obraz autorstwa Eduarda von Engertha, przedstawiający Trójcę Świętą, ołtarze,  ambona oraz stacje drogi krzyżowej.

Biedrzychowice (Friedersdorf am Queiss) Kościół św. Antoniego Biedrzychowice (Kościół Graniczny)

Kiedy w 1654 r. cesarz Ferdynand III odebrał gryfowskim protestantom świątynię, część z nich na czele z pastorem Christophem Adolphem, przybyła do leżących w granicach górnołużyckiego margrabstwa Biedrzychowic. Kwisa stanowiła wówczas granicę pomiędzy Górnymi Łużycami a Dolnym Śląskiem. Wkrótce, korzystając z przychylności księcia saskiego Jana Jerzego I, wzniesiono tutaj drewniany kościół. Z racji tego, że służył on ewangelikom z wielu  sąsiednich dolnośląskich miejscowości, zyskał miano kościoła granicznego. Obecną formę budowla ta zawdzięcza  gruntownej przebudowie przeprowadzonej z inicjatywy Moritza Christiana von Schweinitza w latach 1722-1724.

We wnętrzu świątyni znajduje się  niepowtarzalny w skali polskich Górnych Łużyc barokowy grobowiec rodów von Schweinitz i Festenberg – Packisch (na jego ścianach znajduje się 14 płyt nagrobnych w idealnym stanie). Jedna z nich poświęcona jest budowniczemu biedrzychowickiego pałacu. Tuż obok wejścia do grobowca można zobaczyć płytę nagrobną pierwszego pastora tejże świątyni Christopha Adolpha.  W kościele zachowała się bogato zdobiona XVIII - wieczna szafa organowa oraz liczne inskrypcje, wykonane przez wiernych na ławkach empory w XVIII w. (pewnie przez tych, którzy się nudzili).

Świecie (Schwerta): Kościół Serca Jezusowego

Na  forach i blogach internetowych można spotkać wpisy, z których wynika, że ludzie, często nawet z bardzo odległych miejsc, mówią o niewielkim kościółku w Świeciu jak o prawdziwym skarbie. Jest to rzadki przypadek, kiedy opina amatorów zgodna jest ze zdaniem znawców architektury. Na czym zatem polega fenomen tej budowli?  Świątynia jest ulokowana w górskim, tajemniczym, pełnym romantyzmu krajobrazie. Pod drugie, otoczona jest bardzo starym kamiennym murem. Kiedy się go przekracza, pojawia się uczucie zgłębiania jakieś nieodkrytej dotąd tajemnicy. Przede wszystkim jednak kościół może poszczycić się XIV - wieczną metryką, bogatą historią oraz niepowtarzalnym w skali Górnych Łużyc wyposażeniem. Jego wnętrze zdobią  cenne zabytki ciesielstwa i snycerstwa - wymierających współcześnie dziedzin rzemiosła. Wielkie wrażenie robi drewniany kasetonowy sufit, ozdobiony portretami świętych. Z kolei na emporach widnieją sceny rodzajowe ze Starego i Nowego Testamentu. Całości dopełniają pokryte polichromiami ołtarz i ambona z drugiej poł. XVII w. Przemierzając gościńce „Księstwa Czocha”, nie można zapomnieć o tej prawdziwej perle sztuki sakralnej.

Trail of religious monuments

Lubań (Lauban): Church of the Holy Trinity

In the landscape of Lubań we can admire the magnificent neo-Gothic Church of the Holy Trinity. Its slenderness, expressed with a high tower and numerous steeple turrets has certain magnetism. Going along the Lubań bypass, it is difficult not to notice it. The church is one of the most beautiful religious buildings of Lubań County. It was erected in the years 1857–1861 on the initiative of the Monastery of St. Mary Magdalene, according to the project of a remarkable Silesian architect, Alexis Langer. The person whose unshaken persistence enabled the construction of the Catholic church in a Protestant town was Father Adalbert Anter. During the battle of Lubań in 1945, the church stood in the line of fire and was thus severely damaged. In the years 1957-61, due to the efforts of Polish Catholics under the leadership of Father Jan Winiarski, the church was rebuilt. Almost every piece of the interior fittings of the church emanates the spirit of the Gothic. Special attention is drawn by: the monumental painting by Eduard von Engerth presenting the Holy Trinity, altars, the pulpit and stations of the cross.

 Biedrzychowice (Friedersdorf am Queis) Church of St. Anthony, Biedrzychowice (Border Church)

When in 1654 the Emperor Ferdinand III took the church from the Protestants from Gryfów, some of them, led by Pastor Christoph Adolph, came to Biedrzychowice, at that time lying within the borders of the Margraviate of Upper Lusatia. The Kwisa was then the border between Upper Lusatia and Lower Silesia. Soon, due to the kindness of John George I, the Elector of Saxony, a wooden church was built here. Because it was used by Protestants from numerous neighbouring towns and villages of Lower Silesia, it became known as the border church. The building owes its current form to a thorough reconstruction conducted on the initiative of Moritz Christian von Schweinitz in the years 1722-1724.

Inside the church there is a unique – in the Polish Upper Lusatia – baroque tomb of von Schweinitz and Festenberg-Packisch families – on its walls there are 14 tombstones in perfect condition. One of them is dedicated to the builder of the palace in Biedrzychowice. Right next to the entrance of the tomb we can see a tombstone of the first Pastor of this church, Christoph Adolph. In the church survived a richly decorated, 18th-century organ case and numerous inscriptions made by the faithful on the 18th-century matroneum benches (apparently by those who were bored).

Świecie (Schwerta): Church of the Sacred Heart of Jesus

On different forums and blogs there are posts in which people, often even from very distant places, mention a small church in Świecie as a real treasure. It is one of those rare cases when the opinions of amateurs are consistent with the view of experts of architecture. Where, therefore, lies the marvel of this building? The church is located in the mountainous, mysterious, romantic landscape. Secondly, it is surrounded with a very old stone wall. When going through it, one gets the feeling of exploring an undiscovered mystery. First of all, however, the church dates back to the 14th century, thus it can boast rich history and unique furnishings in the scale of Upper Lusatia. Its interior is decorated with valuable works of carpentry and woodcarving – now dying branches of craft. Its wooden coffer ceiling, ornamented with portraits of saints, is very impressive. On the matronea there are genre scenes from the Old and New Testaments. The decor is completed with an altar and a pulpit covered with polychromes and dating back to the second half of the 17th century. Following the roads of the Duchy of Czocha, one cannot forget about this real pearl of sacred art.

Auf der Route der Sakraldenkmäler

Lubań (Lauban): Heilige Dreifaltigkeit Kirche

In der Landschaft von Lubań kann man das wunderschöne neogotische Heilige Dreifaltigkeit Heiligtum bewundern. Seine Schlankheit die in dem hohen Turm und zahlreichen scharfen Türmchen ausgedrücktist, hat in sich eine Art Magnetismus. Auf der Fahrt durch die Umgehungsstraße von Lubań, muss man ihm einfach Aufmerksamkeit schenken. Dieser Bau gehört zu den schönsten Sakralobjekten des Lubański Kreises. Er wurde in den Jahren 1857 – 1861 aus der Initiative des Heilige Maria Magdalena Klosters gemäß dem Entwurf des ausgezeichneten Architekten aus Schlesien Alexis Langer errichtet. Der Priester Adalbert Anter war diejenige Personderen unerschütterliche Hartnäckigkeit den Bau der katholischen Kirche in einer protestantischen Stadt ermöglichte. Während der Schlacht um Lubań in 1945 gerietdie Kirche in dassprichwörtliche Kreuzfeuer, wodurch sie ernsthaft beschädigt wurde. Dank den gemeinsamen Bemühungen der polnischen Katholiken mit dem Priester Jan Winiarski an der Spitze hat man in den Jahren 1957-61 das Heiligtum wiederaufgebaut. Fast jedesElement der inneren Ausstattung der Kirche strahlt mit dem Geist des Gotik. Einer besonderen Aufmerksamkeit verdienen jedoch: das Monumentalgemäldevon Eduard von Engerth - das die Heilige Dreifaltigkeit darstellt, die Altare, die Kanzel und die Stationen des Kreuzweges.

Biedrzychowice (Friedersdorf am Queiss)

St. Anton Kirche in Biedrzychowice (Grenzkirche)

Als in 1654 der KaiserFerdinand III den Protestanten von Greiffenberg das Heiligtum wegnahm, ein Teil von ihnen mit dem Priester Christoph Adolph an der Spitze kam nach Biedrzychowice,einer in den Grenzen der Oberlausitzer Markgrafschaft liegenden Ortschaft. Der Fluss Kwisa stellte damals die Grenze zwischen Górne Łużyce und Dolny Śląsk dar. Bald, dank des Wohlwollens des Sächsischen Fürsten Jan Jerzy I hat man hier eine hölzerne Kirche gebaut. Weil die Kirche den Protestanten aus benachbarten schlesischen Ortschaften diente, gewann sie den Namen einer Grenzkirche. Die heutige Form verdankt der Bau dem Grundumbau, der aus der Initiative von Moritz Christian von Schweinitz in den Jahren 1722-1724 durchgeführt wurde.

            Im Inneren des Heiligtums befindet sich ein, im Ausmaßder polnischen Regionvon Górne Łużyce einmaliges Grabmal der Familien Schweinitz und Festenberg- Packisch (auf seinen Wänden befinden sich 14 Grabplatten in einem idealen Zustand). Eine von ihnen ist dem Bauleiter des Palastes in Biedrzychowice gewidmet. Gleich neben dem Eingang zu dem Grabmal kann man eine Grabplatte des ersten Pastoren dieses Heiligtums - Christoph Adolph. In der Kirche blieb ein sehr reichvoll verzierte Orgelschrank aus dem 18 Jh. erhalten, sowie zahlreiche Inskriptionen, die von den Gläubigern auf den Bänken der Empore im 18 Jh. gemacht wurden (wahrscheinlich durch diejenigen, die sich gelangweilt haben).

Świecie (Schwerta): Herz Jesu Kirche

Auf den Internetforen und –Blogs kann man Eintragungen vorfinden, aus welchen hervorgeht, dass die Menschen, oft aus sehr abgelegenen Orten, über die kleine Kirche in Świecie wie von einem wahren Schatz sprechen. Es ist ein seltener Fall, wenn die Meinung der Amateure mit derOpinion der Kenner übereinstimmt. Worin also besteht das Phänomen des Baus? DerTempel liegt in einer bergischen, geheimnisvollen Landschaft voller Romantik. Zweitens, er ist von einer sehr alten Mauer umgeben. Wenn man sie überquert hat man das Gefühl des Eintauchens in einbisdahin unentdecktesGeheimnis. Vor allem jedoch kann die Kirche auf die,an das 14 Jh.reichende Abstammung, eine reichvolle Geschichte sowie außergewöhnliche,auf der Oberlausitz – Ebene, Ausstattung stolz sein. Das Innere der Kirche verzieren Denkmäler der Zimmermanns- und Holzschnitzereikunst – der heute verlorengehenden Gebieten des Handwerks. Einen enormen Eindruck macht die Holzkassettendecke, die mit den Porträten der Heiligen verziert ist. Wiederum auf den Emporen gibt es Genreszenen aus dem Alten und Neuen Testament. Die Gesamtheit wird von den mit Polychromien bedeckten Altar und Kanzel aus der zweiten Hälfte des 17 Jh. Bei einer Wanderung durch die Landstraßen des Fürstentums „Księstwo Czocha“ darf man diese wahre Perle der Sakralkunst nicht vergessen.

Stezka církevních památek

Lubań (Lauban): Kostel sv. Trojice

V siluetě města Lubaně můžeme obdivovat nádherný neogotický chrám sv. Trojice. Jeho štíhlost, vyjádřenou vysokou věží a četnými ostrými věžičkami, má v sobě jakýsi magnet. Jedeme-li obchvatem Lubaně, nemůžeme si ji nevšimnout. Tento kostel patří mezi nejkrásnější církevní stavby v lubańském okrese. Byl postaven v letech 1857–1861 z podnětu kláštera svaté Marie Magdalény podle projektu známého slezského architekta, Alexise Langera. Osobou, jejíž nezlomná vytrvalost umožnila stavbu katolického kostela v protestanckém městě, byl kněz Adalbert Anter. Během bojů o Lubań v roce 1945 se kostel ocitl na příslovečné linii palby a byl tak vážně poškozen. Díky úsilí polských katolíků byl chrám obnoven pod vedením kněze Jana Winiarského v letech 1957-61. Téměř každý prvek vnitřního vybavení kostela je prosáknut duchem gotiky. Zvláštní pozornost si zaslouží monumentální obraz malíře Eduarda von Engertha, který zobrazuje Svatou Trojici, oltáře, kazatelna a zastavení křížové cesty.

Biedrzychowice (Friedersdorf am Queiss)Kostel sv. Antonína v Biedrzychowicích (Hraniční kostel)

Když v roce 1654 císař Ferdinand III. sebral gryfowským protestantům kostel, část z nich v čele s pastorem Christophem Adolphem se odstěhovala do Biedrzychowic, které byly součástí hornolužického markrabství. Kwisa tehdy tvořila hranici mezi Horní Lužicí a Dolním Slezskem. Brzy zde byl díky přízni saského knížete Jana Jiřího I. postaven dřevěný kostel. Protože sloužil také evangelíkům z mnoha sousedních dolnoslezských obcí, začalo se mu říkat hraniční kostel. Současnou podobu získal po generální přestavbě provedené z podnětu Moritze Christiana von Schweinitze v letech 1722-1724.

V interiéru chrámu se nachází v polské části Horní Lužice jedinečná barokní hrobka rodu von Schweinitz a Festenberg – Packisch (na jejích stěnách se nachází 14 náhrobních desek v ideálním stavu). Jedna z nich je věnována staviteli biedrzychowického paláce. Hned vedle vchodu do hrobky můžeme vidět náhrobní desku prvního pastora tohoto chrámu Christopha Adolpha. V kostele se dochovala bohatě zdobená varhanní skříň z 18. století a četné nápisy, zhotovené věřícími na lavicích na empoře v 18. století (jistě to byli ti, kteří se nudili).

Świecie (Schwerta): Kostel Srdce Ježíšova

Na internetových fórech a blozích můžeme najít příspěvky, ze kterých plyne, že lidé, často dokonce z velmi odlehlých míst, hovoří o malém kostelíku ve Świeciu jako o skutečném pokladu. Je to vzácný případ, kdy názor laiků souhlasí s názorem znalců architektury. V čem tedy spočívá fenomén této stavby? Chrám stojí v horské, tajuplné a romantické krajině. Za druhé, je obklopen velmi starou, kamennou zdí. Když ji překročíme, máme pocit, jako bychom odhalovali jakési dosud skryté tajemství. Především se však kostel může pochlubit původem sahajícím až do 14. století, bohatou historií a na poměry Horní Lužice neopakovatelnou výbavou. Jeho interiér zdobí cenné tesařské a řezbářské památky – tato řemesla dnes již pomalu zanikají. Velký dojem dělá dřevěný kazetový strop, ozdobený portréty svatých. Na emporech vidíme výjevy ze Starého a Nového Zákona. Celek doplňují oltář a kazatelna z druhé poloviny 17. století zdobené polychromií. Putujeme-li cestami „Knížectví Czocha”, nemůžeme na tuto skutečnou perlu církevního umění zapomenout.

Niezbędnik