Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Architektura Hydrotechniczna

Zapora Leśniańska

27 lipca 1897 r. ziemię lubańską nawiedziła potężna powódź. Spowodowane przez wodę zniszczenia stały się najważniejszym powodem podjęcia decyzji o budowie 2 potężnych zapór na rzece Kwisie. Pierwszą z nich zbudowano tuż powyżej Leśnej w latach 1901-1905. Jej konstrukcję oparto na skalnym gruncie i skalnych ścianach rzecznej doliny. Ma ona 45 m wysokości, 38 m szerokości u podstawy i 130 m długości w koronie. Jest w stanie pomieścić 18 000 000 m3 wody. Odporność wykorzystanego do jej budowy kamienia na nacisk została ustalona przeciętnie na 1 200 kg na centymetr kwadratowy. Przy budowie muru zapory zużyto 150 000 worków cementu, 20 000 m3 piasku, 2 400 m3 wapna, 70 000 m3 kamienia i 460 000 kg żelaza na pancerz. W prace budowlane zaangażowanych było przeciętnie 450 mężczyzn, z których większość stanowili Austriacy i Włosi. Zapora zaliczana jest do najciekawszych dolnośląskich zbytków hydrotechniki. Trzeba nadmienić, że u jej podnóża znajduje się najstarsza zbiornikowa elektrownia w Polsce (wybudowana w latach 1905-1907).

On 27th July 1897 the Lubań land was severely flooded. Damage caused by water became the main reason for the construction of 2 huge dams on the Kwisa River. The first one was constructed right above the town of Leśna in the years 1901– 1905. Its structure is based on a rocky bed and walls of the river valley. The dam is 45 metres tall, 38 metres wide at its base and 130 metres long in its crown. It can accommodate 18.000.000 m3 of water. The pressure resistance of stone used for its construction was estimated at 1.200 kg/cm2. The construction of the dam wall required 150.000 bags of cement, 20.000 m3 sand, 2.400 m3 lime, 70.000 m3 stone and 460.000 kg iron for its armour. Approximately 450 men were hired to build the dam, mostly Austrians and Italians. The dam is considered one of the most interesting Lower Silesian monuments of hydraulic engineering. It should be noted that at its foot stands is the oldest reservoir power plant in Poland (built in the years 1905–1907).

Am 27 Juli 1897 suchte eine riesige Wasserflut das Land von Lubań heim. Die von dem Wasser verursachten Zerstörungen sind der wichtigste Grund des Treffens eines Beschlusses über dem Bau von 2 Staudämmen auf dem Fluss Kwisa geworden. Den ersten von ihnen hat man gleich oberhalb Leśna in den Jahren 1901-1905 gebaut. Seine Konstruktion wurde auf dem Felsenboden und Felsenwänden des Flusstales gestützt. Er ist 45 Meter hoch, 38 Meter breit an dem Sockel und 130 Meter lang in der Krone. Er ist in der Lage 18000 000 m3 des Wasser aufzunehmen. Die Beständigkeit des zum Bau genutzten Steins auf den Druck wurde durchschnittlich auf 1 200 kg auf Quadratzentimeter festgelegt. Bei dem Bau der Mauer des Dammes wurden 150 000 Zementsäcke, 20 000 m3 Sand, 2 400 m3 Kalk, 70 000 m3 Steine und 460 000 kg Eisen für die Panzerung verbraucht. Bei den Bauarbeiten waren durchschnittlich 450 Männer engagiert, wovon die Mehrheit die Österreicher und Italiener darstellten. Der Staudamm wird zu den interessantesten Denkmälern der Hydrotechnik in Niederschlesien angerechnet. Man muss erwähnen, dass an seinem Fuß sich das älteste Speicherkraftwerk in Polen (gebaut in den Jahren 1905-1907) befindet.

Zapora Złotnicka

Ok. 6 km w górę rzeki, licząc od Zapory Leśniańskiej, znajduje się drugi, nieco młodszy obiekt tego typu – Zapora Złotnicka. Rozwiązania konstrukcyjne przyjęte w trakcie jej budowy w zasadzie są analogiczne do tych zastosowanych w Leśnej. Zapora posiada następujące rozmiary: jej wysokość wynosi 36 m, szerokość u podstawy 27 m, a długość w koronie 160 m. Obiekt został zbudowany w latach 1919-1924 siłami krajowych robotników. Interesujący jest fakt, że inwestycja miała miejsce w okresie potężnych zawirowań finansowych w Niemczech. Stojąca poniżej zapory elektrownia pochodzi z lat 1922-1924. Warto nadmienić, że budowa zapór na Kwisie była największym przedsięwzięciem inżynieryjnym w dziejach ziemi lubańskiej.

About 6 km upstream from the Leśnia Lake dam there is the other, slightly newer, object of this type: the dam on Złotnickie Lake. Design solutions adopted in the course of its construction are basically the same as those implemented on the Leśnia dam. The Złotnickie Lake dam has the following dimensions: height – 36 m, width at the base – 27 m, length of the crown – 160 m. The object was built in the years 1919–1924 by Polish workers. Interestingly, this investment was implemented in the period of massive financial turmoil in Germany. The power plant located below the dam was built in the years 1922–1924. It is worth mentioning that the construction of both dams on the Kwisa River was the largest engineering project in the history of the Lubań land.

Die Konstruktionslösungen die während des Baus angenommen wurden, sind grundsätzlich analogisch zu denjenigen in Leśna angewandten. Der Staudamm besitzt die folgenden Ausmaße: seine Höhe beträgt 36 Meter, Breite bei dem Sockel 27 Meter und die Länge in der Krone beträgt 160 Meter. Das Objekt wurde in den Jahren 1919-1924 mit der Kraft der heimischen Arbeiter gebaut. Interessant ist die Tatsache, dass die Investition in der Zeit der enormen Finanzturbulenzen in Deutschland erfolgte. Das unterhalb des Dammes stehende Kraftwerk stammt aus den Jahren 1922-1924. Es ist erwähnenswert, dass der Bau der Staudämme auf dem Fluss Kwisa das größte Ingenieurunternehmen in der Geschichte des Landes von Lubań war.

Niezbędnik