Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Konsultacje

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

W dniu 20 lipca 2021 roku do siedziby Starostwa Powiatowego w Lubaniu wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Miłośników Górnych Łużyc, ul. Al. Kombatantów 11, 59-800 Lubań w oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „PODZIEMIA KAMIENNEJ GÓRY W LUBANIU.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Lubaniu oraz na stronie internetowej www.powiatluban.pl.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące wniosku, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularz z uwagami należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaniu pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Lubaniu 

ul. Mickiewicza 2

59-800 Lubań,

do dnia 5 sierpnia 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

W dniu 14 sierpnia 2021 roku do siedziby Starostwa Powiatowego w Lubaniu wpłynęła oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Łużycki w Lubaniu,  ul. Łużycka 1, 59-800 Lubań na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) na wsparcie realizacji zadania pn. XVII Zawody w Marszach na Orientację InO „BUKOWA GÓRA 2021”.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Lubaniu oraz na stronie internetowej www.powiatluban.pl.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące wniosku, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularz
z uwagami należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaniu pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Lubaniu 
ul. Mickiewicza 2
59-800 Lubań,
do dnia 30 sierpnia 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Niezbędnik