Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Realizowane projekty

RegionalManagement. Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym”.

„Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu województwa dolnośląskiego”.

„Nowa Perspektywa – Lepszy Start”

„Kom(m)ando "Zur Hilfe!/Na pomoc!". ”

„Zawodowy Dolny Śląsk”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Společná cesta k podnikavosti na školách | Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach”

Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań

Projekt grantowy: Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Projekt pn.: „KOMPETENCJE 4.0/KOMPETENCE 4.0“ CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002207 realizowany przez partnera projektu Powiat Lubański w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w terminie 01.09.2020 r. – 31.07.2022 r.

Kom(m)ando „Gemeinsamer Schutz vor Klimafolgen/Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu”.

Wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19”

Niezbędnik