Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Szlakiem rezydencji szlacheckich

Szlakiem rezydencji szlacheckich

W granicach „Księstwa Czocha” znajduje się ok. 30 pałaców i dworów. Poniżej przedstawiamy propozycję wycieczki po tych rezydencjach, które posiadają największe walory architektoniczne i historyczne.

Etap I: Nawojów Łużycki (Sächsisch Haugsdorf)

Wśród szlacheckich rezydencji w krajobrazie powiatu lubańskiego, a więc i „Księstwa Czocha”, na szczególną uwagę zasługuje zbudowany w latach 1570 – 1571 pałac z Nawojowa Łużyckiego. Tym, co najbardziej zwraca uwagę w jego konstrukcji, są renesansowe formy architektoniczne. Mianowicie, od strony dziedzińca posiada on zdobioną w oryginalny sposób i charakteryzującą się wyjątkową lekkością dwukondygnacyjną loggię. Nadzwyczajne bogactwo detali znajduje się na balustradach. Zdobi je m.in. 12 kartuszy herbowych. Warto nadmienić, że pałacową elewację upiększały niegdyś sgraffita o motywach zwierzęcych i alegorycznych. Znawcy tematu zaliczają szlachecką siedzibę z Nawojowa Łużyckiego do najcenniejszych zabytków architektury renesansowej w obszarze całych Górnych Łużyc.

Etap II: Biedrzychowice (Friedersdorf am Queis)

W Biedrzychowicach można zobaczyć najpiękniejszy barokowy pałac powiatu lubańskiego i jeden z najokazalszych obiektów tego typu w zachodniej części Dolnego Śląska.  Biedrzychowicki pałac został wzniesiony w drugiej poł. XVI w. przez Abrahama von Nostitza (zm. 1592). Jego obecny wygląd ma jednak niewiele wspólnego z pierwotną renesansową formą.  W latach 20-tych XVIII w. Moritz Christian von Schweinitz – wybitny przedstawiciel starego śląskiego rodu władającego Biedrzychowicami od 1672 r. – przeprowadził gruntowną przebudowę budynku zgodnie z zasadami baroku. Autorem projektu  był prawdopodobnie David Schatz (1668-1760). W 1945 r. obiekt padł ofiarą szabrowników. W 1960 r. w jego wnętrzach urządzono szkołę, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Etap III: Unięcice (Meffersdorf)

Rezydencja w Unięcicach to największa barokowa siedziba szlachecka w granicach powiatu lubańskiego i  jedna z największych na pograniczu Polski, Niemiec i Czech. Została ona wzniesiona z inicjatywy  wybitnego uczonego epoki oświecenia, Adolfa Traugotta von Gersdorffa (1744-1807) według  projektu saskiego architekta Conrada Gotthelfa Rothe w latach  1766 – 1770. Potężny a zarazem skromny w formie pałac już na etapie projektowania został przystosowany pod centrum badań naukowych, muzeum i wielką bibliotekę (nie posiada nawet typowej dla tego rodzaju obiektów sali reprezentacyjnej).  Rzeczywiście von Gersdorff uczynił z Unięcic prawdziwe centrum górnołużyckiej myśli naukowej. Warto dodać, że  pałacowe kolekcje od 1807 r.  stanowią fundament cennych bibliotecznych i muzealnych zbiorów miasta Goerliz.  Obecnie pałac znajduje się w rękach wrocławskiej firmy i czeka na gruntowną renowację.

Etap IV: Grabiszyce Średnie (Mittel Gerlachsheim)

Pałac w Grabiszycach Średnich ujmuje urokiem swojej niecodziennej formy. Przywodzi ona na myśl baśniowe zamki, znane nam dobrze z kolorowych ilustracji. Wysoka, umieszczona centralnie wieża, dach o wielu płaszczyznach, okna o różnej wielkości i kształtach oraz blanki odzwierciedlają  bogatą wyobraźnię architekta i budowniczego. Tym ostatnim był Wilhelm Thie. W 1892 r. nabył on  dworek w Grabiszycach (prawdopodobnie lewa część obecnego pałacu) i poddał go gruntownej przebudowie. Efekt tej niecodziennej metamorfozy możemy ocenić sami, wystarczy odwiedzić „Kięstwo Czocha”. Obecnie w pałacu mieści się szkoła podstawowa.

Platerówka (Nieder Linda)

Nie da się ukryć, że siedziba szlachecka w Platerówce nie należy do obiektów przyciągających uwagę swoją nadzwyczajną krasą. Jest obskurna, straszy opadającymi tynkami,  zardzewiałymi rynnami oraz „praktycznymi” zmianami wprowadzonymi w jego konstrukcji w II poł. minionego stulecia. Mimo to usunięcie jej z listy obiektów godnych uwagi w trakcie wyprawy szlakiem dworów i pałaców byłoby niewybaczalne. Po pierwsze, ów budynek jest najstarszą późnogotycką siedzibą szlachecką pomiędzy Kwisą a Nysą Łużycką. Po drugie, zetknięcie się z nim pozwala dostrzec, jak wielkim i różnorodnym bogactwem powiatu lubańskiego jest architektura dworska i pałacowa. Rezydencja została wzniesiona przez przedstawicieli rodu von Salza pod koniec pierwszej dekady XVI w.

Zaręba Górna (Ober Lichtenau)

W 1859 r. właścicielem pałacu w Zarębie Górnej należącego wcześniej  m.in. do tak znamienitych rodów, jak von Salza, von Döbschütz, von Nostiz czy też von Uechtritz, stał się zamożny mieszczanin Julius Bierbaum.  Nowo nabyty obiekt najwyraźniej nie w pełni odpowiadał jego oczekiwaniom, skoro zdecydował się on poddać go gruntownej przebudowie. W następstwie przeprowadzonych prac w krajobrazie wsi pojawił się obiekt rodem z Wysp Brytyjskich. Poprzez  płaski dach, symetryczny plan budowli, specyficzne zdobienia (krenelaż, gotyckie łuki, wieżyczki) jego forma nawiązuje do gotyku Tudorów.  Pałac otacza rozległy, a co najważniejsze zadbany park angielski. Budynek poddany w 2008 r. renowacji, robi wspaniałe wrażenie. Jadąc szosą przecinającą wieś, trudno go nie zauważyć. Żółta elewacja i bordowe blanki w niesamowity sposób angażują wzrok i wyobraźnię obserwatora.

Trail of noble residences

Within the ‘Czocha Duchy’ there are about 30 palaces and manors. Below we present a suggested trip around the residences of the greatest architectural and historic value.

Stage I: Nawojów Łużycki (Sächsisch Haugsdorf)

Among the noble residences in the landscape of Lubań County, and thus also the ‘Czocha Duchy’, a palace in Nawojów Łużycki, built in the years 1570 – 1571, is particularly noteworthy. The most attractive features of its construction are Renaissance architectural forms, namely: from the courtyard it has an originally decorated two-storey loggia characterised by unique lightness. Extraordinary abundance of details can be found on the railings decorated with 12 cartouches. It is worth mentioning that the palace facade was once adorned with sgraffiti of animal and allegorical motifs. Experts consider the aristocratic residence in Nawojów Łużycki one of the most precious monuments of Renaissance architecture in the entire Upper Lusatia.

Stage II: Biedrzychowice (Friedersdorf am Queis)

In Biedrzychowice we can see the most beautiful baroque palace in Lubań County, and one of the most impressive buildings of this kind in the western part of Lower Silesia. The palace in Biedrzychowice was built in the second half of the 16th century by Abraham von Nostitz (died in 1592). Its present shape, however, has little in common with its original Renaissance form. In the twenties of the 18th century Moritz Christian von Schweinitz – an outstanding member of the old Silesian family ruling in Biedrzychowice from 1672 – conducted a thorough reconstruction of the building according to the baroque style. The author of the design was probably David Schatz (1668-1760). In 1945 the palace was robbed by looters. In 1960 a school was established in its interior. It operates until today.

Stage III: Unięcice (Meffersdorf)

The residence in Unięcice is the largest baroque aristocratic seat in Lubań County and one of the largest in the borderland of Poland, Germany and the Czech Republic. It was built on the initiative of the eminent scholar of the Enlightment, Adolf Traugott von Gersdorff (1744-1807), and designed by a Saxon architect, Conrad Gotthelf Rothe, in the years 1766 – 1770. Already at the stage of designing, the palace – huge and at the same time modest in its form – was adapted for the needs of a scientific research centre, a museum and a large library (it does not even have a representative hall, so typical of the building of this kind). Indeed, von Gersdorff made Unięcice a real centre of scientific thinking in Upper Lusatia. It is worth adding that from 1807 the collections of the palace are the foundation of valuable library and museum collections of the town of Goerliz (Polish: Zgorzelec). At present the palace is in the hand of a company from Wrocław and awaits a thorough renovation.

Stage IV: Grabiszyce Średnie (Mittel Gerlachsheim)

The palace in Grabiszyce Średnie charms us with its unusual form which brings to mind fairy-tale castles known from colourful illustrations. A high, centrally located tower, roof of multiple planes, windows of different sizes and shapes, and blanks reflect the vivid imaginations of the architect and builder of the palace. The latter was Wilhelm Thie. In 1892 he purchased a manor in Grabiszyce (probably the left part of the present palace) and had it thoroughly reconstructed. Today we can judge the effects of this unusual metamorphosis in person. Simply visit the ‘Czocha Duchy’! At present the palace houses a primary school.

Platerówka (Nieder Linda)

There is no denying that the noble residence in Platerówka is not one of the buildings that attract our attention due to their extraordinary charm. It is dingy, scares us with falling plaster, rusty gutters and ‘practical’ changes introduced in its structure in the second half of the last century. In spite of all that, removing it from the list of noteworthy buildings on a trail of manors and palaces would be unforgivable. First of all, this object is the oldest late-Gothic aristocratic seat between the Kwisa and Nysa Łużycka rivers. Second, visiting it allows us to appreciate the great and diverse richness of Lubań County in terms of manor and palace architecture. The residence was built by members of the von Salza family at the end of the first decade of the 16th century.

Zaręba Górna (Ober Lichtenau)

In 1859 a wealthy burgher, Julius Bierbaum, became the owner of the palace in Zaręba Górna, which earlier had belonged to such prominent families as von Salza, von Döbschütz, von Nostitz and von Uechtritz. The newly acquired property apparently did not fulfil Bierbaum’s expectations entirely, as he decided to have it completely reconstructed. As a result of the construction works, the landscape of the local countryside was enriched with a building of the British style. Through its flat roof, symmetrical building plan, and special ornaments (crenels, Gothic arches, turrets), its form resembles the Tudor Gothic style. The palace is surrounded with a vast and, more importantly, well-maintained English park. The building, renovated in 2008, is very impressive. Going along the road that crosses the village, it is difficult not to notice the palace. Its yellow facade and maroon blanks engage the viewer’s sight and imagination in an amazing way.

Auf der Route der adligen Residenzen

In den Grenzen des Fürstentums „Księstwo Czocha“ befinden sich ca. 30 Paläste und Gutshöfe. Darunter präsentieren wir den Vorschlag eines Ausflugs zu diesen Residenzen, die die größten architektonischen und historischen Vorzüge besitzen.

I. Etappe : Nawojów Łużycki (Sächsisch Haugsdorf)

Unter den adligen Residenzen in der Landschaft des Lubański Kreises, also auch des  Fürstentums„Księstwo Czocha“ einer besonderen Aufmerksamkeit verdient der, in den Jahren 1570-1571 gebaute Palast aus Nawojów Łużycki. Das was am meisten die Aufmerksamkeit in seiner Konstruktion erweckt, sind die architektonischen Renaissanceformen. Und zwar, von der Seite des Hofes besitz er, auf eine originelle Weise verzierte und sich durch einmalige Leichtigkeit auszeichnende zweistöckige Loggia. Der außergewöhnlicheReichtum der Einzelheiten befindet sich an den Balustraden. Sie sind u.a. durch 12 Wappenkartuschen verziert. Man soll auch erwähnen, dass früherSgraffito mit den Tier- und allegorischen Motiven die Palastfassade verschönert haben. Die Kenner der Sache rechnen den adligen Sitz aus Nawojów Łużycki zu den wertvollsten Denkmäler der Renaissancearchitektur im ganzen Gebiet von Oberlausitz an.

 

II. Etappe: Biedrzychowice  (Friedersdorf am Queis)

In Biedrzychowice kann man den schönsten barocken Palast des Lubański Kreises und ein der vorzeigbarsten Objekten dieser Art im westlichen Teil von Dolny Śląsk sehen. Der Palast von Biedrzychowice wurde in der zweiten Hälfte des 16 Jh. von Abraham von Nostitz (gestorben in 1592) gebaut. Sein heutiges Aussehen hat jedoch wenig mit der ursprünglichenRenaissanceform zu tun. In den 20-er Jahren des 18 Jh. hat Moritz Christian von Schweinitz – ein herausragender Vertreter der alten schlesischen, seit 1672 in Biedrzychowice herrschenden Familie – einen Grundumbau des Gebäudesgemäß der Regel des Barocks durchgeführt. Der Autor des Entwurfs war wahrscheinlich David Schatz (1668-1760). In 1945 fiel das Objekt zum Opfer der Plünderer. In 1960 wurde in seinen Innenräumen eine Schule eingerichtet, die bis heute funktioniert.

III. Etappe: Unięcice (Meffersdorf)

Die Residenz in Unięcice ist der größte barocke Sitz des Adels in den Grenzen des Lubański Kreises und eine der größten im Grenzgebiet von Polen, Deutschland und Tschechen. Sie wurde aus der Initiative des herausragenden Wissenschaftlers der Epoche der Aufklärung, Adolf Traugott von Gersdorff (1744 – 1807) gemäß dem Projekt des sächsischen Architekten Conrad Gotthelf Rothe in den Jahren 1766 – 1770 errichtet.  Der riesige und gleichzeitig in seiner Form bescheidene Palast wurde schon auf der Etappe des Entwurfsan das Zentrum der wissenschaftlichen Forschungen, ein Museum und eine große Bibliothek (er besitz nicht mal einen für diese Art Objekte typischen Vorführungsraum) angepasst. VonGersdorff hat tatsachlich aus Unięcice ein wahres Zentrum der wissenschaftlichen Denkweise von Oberlausitz eingerichtet. Es ist bemerkenswert, dass die Palastsammlungen seit 1807 ein Fundament der wertvollen Bibliothek- und Museumssammlungen der Stadt Görlitz darstellen. Heutzutage befindet sich der Palast in den Händen einer Firma aus Wrocław und wartet auf eine Grundrenovierung.

IV. Etappe: Grabiszyce Średnie (Mittel Gerlachsheim)

Der Palast in Grabiszyce Średnie nimmt durch den Zauber einer nicht alltäglichen Form ein. Sie erinnert an Fabelschlösser, die uns aus den farbvollen Abbildungen bekannt sind. Ein hoher, zentralsituierter Turm, ein Dach mit mehreren Flächen, Fenster in verschiedenen Größen und Formen sowie Mauerzinnen, spiegeln das reichvolle Vorstellungsvermögen des Architekten und Baumeister wider. Derjenige letzte war Wilhelm Thie. In 1892 kaufte er den Gutshof in Grabiszyce (wahrscheinlich der linke Teil des gegenwärtigen Palastes) und unterzog ihn einem Grundumbau. Das Ergebnis dieser außergewöhnlichenMetamorphose können wir selbst einschätzen, es reicht nur das Fürstentum „Księstwo Czocha“ zu besuchen. Heute ist in dem Palast eine Grundschule lokalisiert.

Platerówka (Nieder Linda)

Es ist offensichtlich, dass der adelige Sitz in Platerówka nicht zu den Objekten gehört, die die Aufmerksamkeit mit ihrer einmaligen Schönheit anziehen. Es ist schäbig, erschräkt mit abfallendem Putz, verrosteten Rinnen sowie „praktischen“ Änderungen, die in seiner Konstruktion in der II Hälfte des vorigen Jahrhunderts eingeführt wurden. Trotzdem eine Streichung dieses Gebäudes aus der Liste der sehenswerten Objekten während des Ausfluges durch die Route der Gutshöfe und Paläste würde unverzeihlich sein. Zum einen, ist dieses Gebäudeder älteste, spätgotische,adelige Sitz zwischen den FlüssenKwisa und Nysa Łużycka. Zweitens, eine Begegnung mit ihm lässt bemerken, was für ein großer und vielfältiger Reichtum des Lubański Kreises die Architektur der Gutshöfe und Paläste ist. Die Residenz wurde durch die Vertreter der Familie von Salza am Ende der ersten Dekade des 16 Jh. errichtet.

Zaręba Górna (Ober Lichtenau)

In 1859 der Eigentümer des Palastes in Zaręba Górna, der früher u.a. zu den so namhaften Familien, wie von Salza, von Döbschütz, von Nostitz oder von Uechtritz gehörte, ist ein reicher Bürgerlicher Julius Bierbaum geworden. Ein neugekauftes Objekt entsprach nicht ganz seinen Erwartungen, da beschloss er es einem gründlichen Umbau zu unterziehen. Als Folge der durchgeführten Arbeiten in der Landschaft des Dorfes, erschien ein Objekt wie aus den Britischen Inseln herbeigezogen. Durch ein flaches Dach, einen symmetrischen Plan des Baus, spezifische Verzierungen (Zinnen, gotische Bögen, Türmchen) knüpft seine Form an den Gotik der Tudors. Der Palast ist von einem weiträumigen, und was wichtigste ist, gepflegten englischen Park umgeben. Das Gebäude wurde in 2008 einer Renovierung unterzogen und macht einen wunderschönen Eindruck. Bei einer Fahrt durch die, das Dorf überquerende Landstraße, kann man es kaum versäumen. Die gelbe Fassade und dunkelrote Zinnen ziehen auf eine außergewöhnliche Weise die Sicht und das Vorstellungsvermögen des Beobachters an.

Stezka šlechtických rezidencí

Na území „Knížectví Czocha” se nachází asi 30 paláců a rezidencí. Níže uvádíme návrhy výletu po těch rezidencích, které mají největší architektonickou a historickou hodnotu.

1. etapa: Nawojów Łużycki (Sächsisch Haugsdorf)

Mezi šlechtickými rezidencemi na území lubańského okresu, a tedy i „Knížectví Czocha”, si zvláštní pozornost zaslouží palác v Nawojowě Łużyckém postavený v letech 1570 – 1571. Tím, co nejvíce přitahuje pozornost v jeho konstrukci, jsou renesanční architektonické formy. Zejména jde o dvoupodlažní loggii po straně nádvoří s originální výzdobou, která se vyznačuje výjimečnou lehkostí. Mimořádné bohatství detailů najdeme na zábradlích. Zdobí je mj. 12 erbovních kartuší. Poznamenejme, že průčelí paláce zdobila kdysi sgrafita se zvířecími a alegorickými motivy. Znalci řadí šlechtické sídlo v Nawojowě Łużyckém mezi nejcennějším památky renesanční architektury na území celé Horní Lužice.

2. etapa: Biedrzychowice (Friedersdorf am Queis)

V Biedrzychowicích můžeme vidět nejkrásnější barokní palác v lubańském okrese a jednu z nejokázalejších staveb tohoto typu v západní části Dolního Slezska. Biedrzychowický palác byl postaven ve druhé polovině 16. století Abrahamem von Nostitz (zemřel 1592). Jeho současná podoba však již mnoho společného s původní renesanční formou nemá. Ve 20. letech 18. století Moritz Christian von Schweinitz, vynikající představitel starého slezského rodu, který vládl v Biedrzychowicích od roku 1672, provedl zásadní přestavbu budovy v souladu s barokními pravidly. Autorem projektu byl pravděpodobně David Schatz (1668-1760). V roce 1945 se objekt stal obětí rozkradačů. V roce 1960 v něm byla zřízena škola, která zde funguje dodnes.

3. etapa: Unięcice (Meffersdorf)

Rezidence v Unięcicích je největším barokním šlechtickým sídlem na území lubańského okresu a jednou z největších v pohraniční oblasti Polska, Německa a Česka. Nechal ji postavit významný učenec období osvícenství, Adolf Traugott von Gersdorff (1744-1807) podle projektu saského architekta Conrada Gotthelfa Rothe v letech 1766 – 1770. Mohutný a přitom skromný palác byl již v etapě projektu upraven jako středisko vědeckého bádání, muzeum a velká knihovna (není v něm ani reprezentační sál, typický pro tento druh staveb). Skutečně, von Gersdorff udělal z Unięcic skutečné centrum hornolužické vědy. Můžeme dodat, že palácové sbírky jsou od roku 1807 základem cenných knihovních a muzeálních sbírek města Goerliz. V současnosti je palác majetkem jedné wroclawské firmy a čeká na generální rekonstrukci.

4. etapa: Grabiszyce Średnie (Mittel Gerlachsheim)

Palác v Grabiszycích Średnich uchvacuje kouzlem svého nevšedního vzhledu. Připomíná pohádkové zámky, které dobře známe z barevných obrázků. Vysoká věž uprostřed, střecha s mnoha spády, okna různé velikosti a tvarů a cimbuří vypovídají o bohaté představivosti architekta a stavitele. Tím posledním byl Wilhelm Thie. V roce 1892 koupil rezidenci v Grabiszycích (pravděpodobně levou část dnešního paláce) a provedl její generální přestavbu. Výsledek této nevšední metamorfózy můžeme zhodnotit sami, stačí navštívit „Knížectví Czocha”. Dnes najdeme v paláci základní školu.

Platerówka (Nieder Linda)

Nelze popírat, že šlechtické sídlo v Platerówce nepatří mezi objekty, které by přitahovaly pozornost svou mimořádnou krásou. Je obskurní, padá z něj omítka, straší zrezivělými okapy a „praktickými” úpravami, které byly v jeho konstrukci provedeny ve 2. polovině minulého století. Přesto by vyřazení tohoto sídla ze seznamu pozoruhodných objektů na trase výpravy po stopách rezidencí a paláců bylo neodpustitelné. Za prvé, tato budova je nejstarším pozdně gotickým šlechtickým sídlem mezi Kwisou a Lužickou Nisou. Za druhé, díky prohlídce stavby se dozvíme, jak velkým a různorodým bohatstvím lubańského okresu je sídelní a palácová architektura. Rezidenci postavili představitelé rodu von Salza koncem prvního desetiletí 16. století.

Zaręba Górna (Ober Lichtenau)

V roce 1859 se majitelem paláce v Zarębě Górné, který dříve patřil mj. tak slavným rodům jako von Salza, von Döbschütz, von Nostiz nebo také von Uechtritz, stal zámožný měšťan Julius Bierbaum. Nově zakoupená stavba zřejmě úplně neodpovídala jeho představám, protože se rozhodl palác od základů přestavět. V důsledku této přestavby se ve vesnici objevila stavba, která jakoby pocházela z Britských ostrovů. Plochou střechou, symetrickým půdorysem stavby, specifickými ozdobami (cimbuří, gotické oblouky, věžičky) jeho sloh navazuje na tudorovskou gotiku. Palác je obklopen rozlehlým, a což je nejdůležitější, udržovaným anglickým parkem. Stavba byla v roce 2008 podrobena renovaci a působí velmi dobrým dojmem. Jedeme-li po silnici, která prochází vesnicí, nemůžeme ho minout. Žluté průčelí a cimbuří vínově červené barvy neskutečně přitahují zrak a představivost pozorovatele.

Niezbędnik