Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Szlakiem dawnych fortyfikacji i warownych miejsc

Szlakiem dawnych fortyfikacji i warownych miejsc

I Etap: Wieża Bracka w Lubaniu (Brüderturm Lauban)

Wieża Bracka jest najbardziej okazałym elementem lubańskich fortyfikacji. Zbudowana w 1318 r. ponad 40 – metrowa wieża wzmacniała obronę głównej bramy miejskiej oraz znajdującego się w jej pobliżu klasztoru franciszkanów. Oprócz tego pełniła funkcje obserwacyjne. Ponadto, jako jedyne założenie obronne w Lubaniu mogła stanowić samodzielny punkt oporu. Dolną część Wieży wykorzystywano jako loch. W XVII i XVIII w. wieża pełniła także funkcję dzwonnicy. W swojej historii Wieża Bracka została zdobyta przy użyciu siły tylko raz. Miało to miejsce w 1431 r., a zdobywcami byli Husyci. Bez wątpienia budowla ta miała dla Lubaniaków ogromne znacznie prestiżowe. Warto podkreślić, że do dzisiejszego dnia traktowana jest jako symbol miasta.

II Etap: Zamek Rajsko (Neidburg)

Zamek Rajsko został zbudowany w latach 1875-1878 przez właściciela Biedrzychowic Aleksandra von Minutoli - nie posiada więc średniowiecznej metryki a jego „warowny design”  ma zaledwie symboliczny charakter. Warto jednak pamiętać, że stoi on w miejscu, gdzie prawdopodobnie już XIII w. znajdował się niewielki obiekt obronny. Źródła historyczne nie dostarczają na jego temat żadnych informacji. Znana jest tylko legenda, wg której miał on zostać zniszczony przez Husytów w I poł. XV w. Jego istnienie potwierdziły wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w XIX w. i współcześnie. Obiekt będący wytworem fantazji Minutolego po II wojnie światowej popadł w ruinę.  Kilka lat temu prywatny właściciel rozpoczął jego odbudowę. W chwili obecnej prace dobiegają końca. Należy się spodziewać, że  lada moment Rajsko zacznie służyć turystom. Z wieży „leśnego zameczku” rozpościera się niepowtarzalny widok na koryto Kwisy.

III Etap: Zamek Czocha (Tzschocha)

Na południowym zboczu pięknej doliny rzeki Kwisy, tam gdzie przybiera ona równoleżnikowy bieg, stoi wzniesiony przez władcę czeskiego w XIII w. zamek Czocha - dawniej najpotężniejsza twierdza w granicach Górnych Łużyc, strzegąca ich wschodnich rubieży wyznaczonych korytem rzeki, współcześnie najbardziej znany zabytek zachodniej części Dolnego Śląska, najcenniejszy zabytek powiatu lubańskiego i jeden z najsłynniejszych zamków w granicach Polski. Twierdza, choć bardzo stara, wskutek przebudowy przeprowadzonej przez architekta Bodo Ebhardta na pocz. XX w. utraciła wiele cech średniowiecznych, przybierając po części bajkowy wygląd. Na przestrzeni wieków zamkiem władali przedstawiciele wielu znamienitych rodów szlacheckich jak: von Dohna, von Uechtritz, von Nostitz.  Ostatni właściciel zamku przed rokiem 1945, E.F. Gütschow, nie miał jednak szlacheckiego pochodzenia. Jako człowiek biznesu sfinansował  przebudowę średniowiecznej rezydencji oraz zgromadził w jej wnętrzu wspaniałe zbiory biblioteczne. Dzieje zamku są bogate, burzliwe i spowite wieloma tajemnicami. Te ostatnie, szczególnie z okresu II wojny światowej, budzą wielkie emocje.

IV Etap: Zamek Świecie (Schwerta)

W Świeciu,  na  wysokiej skale, tuż przy drodze, stoi pogrążony w ruinie XIII - wieczny zamek. W średniowieczu i epoce wczesnonowożytnej strzegł on ważnego traktu handlowego łączącego Śląsk z Czechami. Służył również za stanicę dla kupców i rycerzy, przemierzających niebezpieczne drogi pogranicza. Historia tej budowli spowita jest mrokami niewiedzy. W Wielkanoc 1527 r. twierdza padła ofiarą płomieni. Niestety strawiły one również archiwum, zamykając tym samym drogę historykom do głębszego poznania jej dziejów. Od roku 1760 zamek pozostawał niezamieszkany. W 1820 czerwony kur ponownie opanował twierdzę. Po tym wydarzeniu już nigdy nie odzyskała ona dawnego blasku.  E.F. Gütschow od 1912 r. nowy właściciel zamku, najpierw planował jego odbudowę, później zaś wykorzystał go jako doskonałe źródło oryginalnych elementów przydatnych w trakcie przebudowy Czochy. Obecnie ruiny znajdują się w rękach młodego małżeństwa archeologów, którzy z wielkim zapałam próbują zabezpieczyć mury przed dalszą degradacją oraz udostępnić ich fragmenty turystom.

Trail of former fortifications and fortified places

Stage I: Bracka Tower in Lubań (Brüderturm Lauban)

The Bracka Tower is the most impressive element of the fortifications in Lubań. Over-40-metre-high tower, built in 1318, supported the defence of the main town gate and the nearby Franciscan monastery. Moreover, it served as an observation point and, as the only defensive foundation in Lubań, it was an independent resistance point. The lower part of the tower was used as a dungeon. In the 17th and 18th centuries the building was also used as a bell tower. In its history, the Bracka Tower was conquered by force only once. It happened in 1431, and the conquerors were the Hussites. This building was of paramount prestigious importance for the residents of Lubań. It is worth mentioning that the tower is considered the symbol of the town until today.

Stage II: Rajsko Castle (Neidburg)

The Rajsko Castle was built in the years 1875-1878 by the owner of Biedrzychowice, Aleksander von Minutoli – thus the castle does not have a medieval origin, and its ‘fortified design’ is merely of a symbolic nature. It must be remembered, however, that it stands on the site where, probably already in the 13th century, there was a small fortified building. Historical sources do not provide any information about it. There is only a legend, according to which the object was destroyed by the Hussites in the first half of the 15th century. Its existence was confirmed by the excavations conducted here in the 19th century and at present. The building, the product of Minutoli‘s imagination, fell into ruin after World War II. Several years ago, its current owner began its restoration. At the moment the construction works are nearly finished. It is expected that any day Rajsko will serve tourists. From the tower of the ‘forest castle’ we can admire the unforgettable view of the Kwisa river bed.

Stage III: Czocha (Tzschocha) Castle

On the southern slope of a beautiful valley of the Kwisa, where the river forms a parallel direction, stands the Czocha Castle, built by the Czech ruler in the 13th century, once the most powerful fortress in Upper Lusatia, guarding its eastern border along the river – at present the most well-known monument of the western part of Lower Silesia, the most precious object of Lubań County and one of the most famous castles in Poland. The fortress, although very old, as a result of the reconstruction conducted by the architect Bodo Ebhardt at the beginning of the 20th century, lost numerous medieval features and gained almost fairy-tale appearance. Over the centuries, the castle was ruled by members of many prominent aristocratic families, such as: von Dohna, von Uechtritz and von Nostitz. However, the last owner of the castle before 1945, E.F. Gütschow, was not of noble origin. As a businessman, he financed the reconstruction of the medieval residence and gathered great library collections inside. The history of the castle is rich, turbulent and shrouded in mysteries. These, especially from the period of World War II, raise strong emotions.

Stage IV: Świecie (Schwerta) Castle

In Świecie, on a high rock near a road, stands a devastated 13th-century castle. In the Middle Ages and early modern era it guarded an important trade route connecting Silesia and Bohemia/Czech Republic. It was also used as a watchtower for merchants and knights travelling along dangerous roads of the borderland. The history of this building is shrouded in the darkness of mysteries. At Easter 1527 the fortress was consumed by fire. Unfortunately, the flames also destroyed the archive, thus closing the way for historians to learn more about its past. From 1760, the castle remained uninhabited. In 1820 the fortress was again devoured by fire. After that it never regained its former glory. E.F. Gütschow, a new owner of the castle from 1912, first planned to restore it but then used it as a source of original materials for the reconstruction of the Czocha Castle. Now the castle ruins are in the hands of a young married couple of archeologists who are eagerly trying to protect the castle walls from further degradation and make parts of the ruins available for tourists.

Auf der Route der früheren Fortifikationen und befestigten Orte

I. Etappe: Wieża Bracka in Lubań (Brüderturm Lauban)

Wieża Bracka ist das vorzeigbarste Element der Fortifikation von Lubań. Der in 1318 gebaute, über 40 Meter hohe Turm festigte den Schutz des Haupttores der Stadt sowie des sich in der Nähe befindenden Franziskanerklosters. Außerdem erfüllte er die Beobachtungfunktion. Darüber hinaus, als einzige Schutzvorrichtung in Lubań konnte er einen selbstständigen Widerstandspunkt darstellen. Das untere Teil des Turmes wurde auch als ein Kerker genutzt. Im 17 und 18 Jh. erfüllte der Turm die Funktion eines Glockenturms. In seiner Geschichte wurde Wieża Bracka nur einmal mit Gewalt erobert. Das fand in 1431 statt und die Eroberer waren die Hussiten. Zweifellos hatte dasGebäude für die Einwohner von Lubań eine enorme Prestigebedeutung. Man muss unterstreichen, dass es bis heute als Symbol der Stadt betrachtet wird.

II. Etappe: Zamek Rajsko (Neidburg)

DieBurg Rajsko wurde in den Jahren 1875-1878 durch den Eigentümer von Biedrzychowice Aleksander von Minutoli gebaut – sie hat also keine mittelalterliche Abstammung und ihr „Schutzdesign“ hat lediglich einen symbolischen Charakter. Man muss jedoch bedenken, dass sie an dem Ort steht, wo sich schon im 13 Jh. ein kleines Schutzobjekt befand. Die historischen Quellen liefern keine Informationen über das Objekt. Es ist nur eine Legende bekannt, gemäß welcher,die Burg von den Hussiten in der I Hälfte des 15 Jh. zerstört sein sollte. Ihr Bestehen bestätigten die Ergebnisse der archäologischen Untersuchungen, die im 19 Jh. und gegenwärtig durchgeführt wurden. Das Objekt welches, das Produkt des Vorstellungsvermögens von Minutoli war, geriet nach dem Zweiten Weltkrieg in Armut. Einige Jahre zuvor begann der Privateigentümer den Wiederaufbau. Im Moment laufen die Arbeiten dem Ende zu. Es kann gehofft werden, dass bald Rajsko den Touristen dienen wird. Aus dem Turm des „Waldschlösschens“ verbreitet sich ein außergewöhnlicher Ausblick auf dasFlussbett von Kwisa.

III. Etappe: Zamek Czocha (Burg Tzschocha)

Auf dem südlichen Hang des schönen Tals des Flusses Kwisa, dort wo er den Breitenkreislauf annimmt, steht durch den tschechischen Herrscher aus dem 13 Jh. gebaute Burg Tzschocha – früher die mächtigste Festung in den Grenzen von Górne Łużyce (Oberlausitz), die deren östlichen, mit dem Flussbett bestimmten Grenzgebiete bewachte, heute die bekannteste Sehenswürdigkeit des westlichen Teils von Dolny Śląsk, das wertvollste Denkmal des Lubański Kreises und ein der berühmtesten Burgen in den Grenzen von Polen. Die Festung, obwohl sehr alt, verlor infolge des, von dem Architekten Bodo Ebhardt am Anfang des 20 Jh. durchgeführten Umbaus, viele mittelalterliche Merkmale, und nahm teilweise ein fabelhaftes Aussehen an. Während der Jahrhunderte die Vertreter mehreren namhaften adligen Familien wie: von Dolna, von Uechtritz, von Nostitz herrschten über dieBurg. Der letzte Eigentümer der Burg vor dem Jahr 1945, E.F. Gütschow, war jedoch nicht von adliger Abstammung. Als ein Geschäftsmann finanzierte er den Umbau der mittelalterlichen Residenz und versammelte in ihrem Innerem wunderbare Bibliotheksammlungen. Die Geschichte derBurgist reichvoll, stürmisch und mit vielen Geheimnissen umhüllt. Die letzten, besonders aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges stammenden Geschichten erwecken große Emotionen.

IV. Etappe: Zamek Świecie (Schwerta)

In Świecie, auf einem hohen Felsen, gleich neben dem Weg stehen die Ruinen eines Schlosses aus dem 18 Jh. Im Mittelalter und in der Epoche der frühen Neuzeit bewachte es eine wichtige Handelsroute, die Schlesien mit Böhmen verband. Es diente auch als Grenzfestung für die Kaufleute und Ritter, die die gefährlichen Wege des Grenzgebietes zurückgelegt haben. Die Geschichte dieses Gebäudes ist von der Dunkelheit des Unwissens umhüllt. Am Ostern des Jahres 1527 fiel die Festung zum Opfer der Flammen des Feuers. Leider haben sie auch das Archiv niedergebrannt, und auf diese Weise schlossen sie den Historikern den Weg zum tieferen Erforschen ihrer Geschichte. Ab dem Jahr 1760 blieb das Schloss unbewohnt. In 1820 der „rote Hahn“ hat wieder die Festung besetzt. Nach diesem Ereignis hat sie den früheren Glanz nicht mehr zurückgewonnen. E.F. Gütschow seit 1912 der neue Eigentümer des Schlosses, plante zuerst seinen Wiederaufbau, später aber nutzte er es als eine ausgezeichnete Quelle der originellen Elemente, die bei dem Bau von Czocha brauchbar waren. Heute befinden sich die Ruinen in den Händen eines jungen Ehepaares der Archäologen, die mit großerBegeisterung die Mauer vor der weiteren Degradierung abzusichern versuchen und deren Fragmente den Touristen zugänglich machen wollen.

Stezka bývalých opevnění a tvrzí

1. etapa: Bratrská věž v Lubani (Brüderturm Lauban)

Bratrská věž je nejokázalejší stavbou lubańského opevnění. Více než 40-metrová věž postavená v roce 1318 posilovala obranu hlavní městské brány a nedalekého františkánského kláštera. Kromě toho sloužila i jako pozorovatelna. Navíc jako jediná obranná stavba v Lubani mohla sloužit jako samostatný bod odporu. Dolní část Věže byla využívána jako vězení. V 17. a 18. století věž sloužila také jako zvonice. Ve svých dějinách byla Bratrská věž dobyta silou jen jednou. Podařilo se to v roce 1431 husitům. Tato stavba měla pro obyvatele Lubaně nepochybně obrovský prestižní význam. Připomeňme, že je dodnes považována za symbol města.

2. etapa: Hrad Rajsko (Neidburg)

Hrad Rajsko byl postaven v letech 1875-1878 majitelem Biedrzychowic Alexandrem von Minutoli – nemá tedy středověký původ a jeho „opevněný vzhled” má pouze symbolický charakter. Nezapomeňme však na to, že stojí na místě, kde pravděpodobně již ve 13. století stála malá opevněná tvrz. Historické prameny nám o ní nepodávají žádné informace. Známá je pouze legenda, podle které byla prý zničena husity v první polovině 15. století. Její existenci potvrdily výsledky archeologického průzkumu provedeného v 19. století a v současnosti. Stavba, která byla výtvorem fantazie Minutoliho, začala po 2. světové válce chátrat. Před několika lety ji soukromý majitel začal opravovat. V současnosti se již práce chýlí ke konci. Můžeme očekávat, že brzy již Rajsko začne sloužit turistům. Z věže „lesního zámečku” se prostírá neskutečně krásná vyhlídka do údolí Kwisy.

3. etapa: Hrad Czocha (Tzschocha)
 

Na jižním svahu krásného údolí řeky Kwisy, tam kde začíná téci podél rovnoběžky, se tyčí hrad Czocha, postavený českým panovníkem ve 13. století. Kdysi to byl nejmohutnější hrad v Horní Lužici, který chránil její východní hranici, kterou tvořilo říční koryto. Dnes je to nejznámější památka západní části Dolního Slezska, nejcennější památka lubańského okresu a jeden z nejkrásnějších hradů v Polsku. Hrad, přestože je velmi starý, ztratil v důsledku přestavby provedené architektem Bodo Ebhardtem na počátku 20. stol. mnoho svých středověkých rysů a získal částečně pohádkový vzhled. Hrad ve své historii patřil představitelům mnoha významných šlechtických rodů jako např. von Dohn, von Uechtritz, von Nostitz. Poslední majitel hradu před rokem 1945, E.F. Gütschow, již šlechtický původ neměl. Byl podnikatelem, provedl přestavbu středověké rezidence a shromáždil v ní znamenité knihovní sbírky. Historie hradu je bohatá, bouřlivá a opředena mnoha tajemstvími. Tato tajemství, zejména z období 2. světové války, neustále budí velkou pozornost.

4. etapa: Hrad Świecie (Schwerta)

Ve Świeciu, na vysoké skále, těsně u silnice, stojí zchátralý hrad ze 13. století. Ve středověku a na počátku raného novověku střežil důležitou obchodní cestu, která spojovala Slezsko s Čechami. Sloužil také jako pohraniční stanice pro kupce a rytíře, kteří cestovali po nebezpečných cestách v pohraničí. O historii této stavby koluje jen málo hodnověrných zpráv. O velikonocích v roce 1527 tvrz vyhořela. Plameny však strávily také archiv, takže historikové již neměli příležitost seznámit se podrobněji s historií stavby. Od roku 1760 je hrad neobydlený. V roce 1820 tvrz opět ovládl červený kohout. Po tomto požáru se již hradu dávná sláva nevrátila. E.F. Gütschow, který se v roce 1912 stal novým majitelem hradu, nejdříve plánoval jeho obnovu, avšak později jej využil jako dokonalý zdroj originálních stavebních prvků během přestavby hradu Czocha. Nyní je zřícenina v rukou mladého archeologického páru, který se s obrovským nadšením pokouší zajistit zdivo před dalším chátráním a zpřístupnit část zříceniny turistům.

Niezbędnik