Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Szlakiem zabytków dawnej jurysdykcji karnej

Szlakiem zabytków dawnej jurysdykcji karnej

I Etap wycieczki (Lubań): Więzienie w ramach lubańskich murów obronnych

Do roku 1945 przy obecnej ul. Starej (daw. Stockgasse) stał niepozorny budynek więzienny, tzw. Stockhaus. Do dnia dzisiejszego pozostał po nim jedynie fragment frontowej ściany. Moment jego budowy umyka przekazom źródłowym. Z całą pewnością można jednak przyjąć, że istniał już w drugiej poł. XVI w. Najstarsza wzmianka na jego temat odnosi się do 1688 r. Jednopiętrowe wiezienie zostało zbudowane z kamienia bazaltowego na planie prostokąta w bezpośredniej bliskości murów obronnych. W dniu 14 lipca 1760 r., w trakcie wielkiego pożaru miasta, spłonęła górna część budynku. Remont ukończono w styczniu następnego roku. Kolejny raz więzienie spłonęło w 1792 r. Budynek w nienaruszonym stanie przetrwał do 1945 r., kiedy to został poważnie uszkodzony w trakcie bitwy o Lubań. Ruiny dawnego miejskiego więzienia zostały usunięte przez nową polską administrację miasta w latach siedemdziesiątych XX w. W 2011 r. w trakcie prac wykopaliskowych przy dawnym więzieniu zostały znalezione dwa kamienne parapety, na których znajdują się inskrypcje wykonane przez więźniów w 1715 r.


II Etap wycieczki: Kuna w Uniegoszczy

Kuna to metalowa obręcz, za pomocą, której unieruchamiano skazańca, głównie celem pośmiewiska. Pozostałości tego rodzaju urządzenia penitencjarnego znajdują się w Uniegoszczy. W murze kościelnym na lewo od wejścia umieszczony jest bazaltowy kamień, na którym wyryto dłoń ułożoną we wskazującym geście oraz datę 3 grudnia 1795. Inskrypcja przypomina o ostatnim użyciu kuny w Uniegoszczy.

III Etap wycieczki  Nawojów Łużycki (niem. S: Kamienne Krzyże w Nawojowie Łużyckim)

Kamienne krzyże były wystawiane od XIII aż po poł. XVI w. przez osoby, które dopuściły się zbrodni. Wystawienie krzyża było zazwyczaj ostatnim postanowieniem umowy pojednawczej, zawieranej za pośrednictwem władz lub kościoła pomiędzy krewnymi ofiary a zabójcą w trakcie rozprawy ugodowej. Krzyż miał przypominać o zbrodni, skłaniać do modlitwy za zmarłego oraz świadczyć, że morderca wypełnił wszystkie warunki ugody. O lokalizacji pomnika decydowali zazwyczaj krewni ofiary. W Nawojowe Łużyckim można zobaczyć dwa kamienne krzyże. Jeden znajduje się przy drodze na Nowogrodziec w miejscu, gdzie do roku 1945 stał neogotycki kościół. Natomiast drugi kamienny krzyż uchodzi za najmniej dostępny zabytek tego rodzaju na Dolnym Śląsku. W zasadzie bez kompasu i mapy trudno go znaleźć. Szczegółowy opis ścieżki zamieszczony w literaturze tematu brzmi następująco: „od linii kolejowej Lubań-Węgliniec  odbijamy na wschód (prostopadle do linii) przy słupku 7,4. Następnie podążamy przez las ok. 100 m, dochodząc do słabo widocznej ścieżki. Tą ścieżką udajemy się na północ, gdzie po przebyciu ok. 100 m odnajdujemy po jej prawej stronie wkopany w ziemię krzyż”.

IV. Etap wycieczki Stankowice (niem. Rengersdorf) Szubienica w Stankowicach

Przejeżdżając drogą łączącą Stankowice ze Złotnikami można dostrzec pod lasem, tuż obok ośrodka wypoczynkowo rekreacyjnego dziwną kamienną budowlę przypominająca miejską basztę obronną lub wieżę zamkową. Budowla ta została wzniesiona w latach 70 – tych ubiegłego stulecia w miejscu starej szubienicy. Drewniana szubienica w tym miejscu działała od poł. XVI w. W 1707 r. zastąpioną ją kamiennym obiektem o cylindrycznym kształcie z czterema kamiennymi słupami na jego koronie służącymi do podtrzymywania belek egzekucyjnych. Na szubienicy i w jej bezpośredniej bliskości wykonano wiele, często bardzo brutalnych, egzekucji.

V Etap wycieczki Świecie (niem. Schwerta): Kamienne Krzyże w Świeciu

W Świeciu, w Dolinie Bruśnika, na malowniczym wzniesieniu stoi niewielki kościółek otoczony kamiennym murem. W jego konstrukcji zostały umieszczone trzy kamienne krzyże. Jeden z nich można znaleźć w pobliżu przypory  podtrzymującej bramę wejściową. Oczywiście, szukając krzyży, nie można nie obejrzeć samego kościoła. Na szczególną uwagę zasługuje on chociażby z racji znajdujących się w jego wnętrzu wyjątkowych zabytków barokowego malarstwa o cechach ludowych.

Trail of the monuments of the former criminal jurisdiction

Stage I (Lubań): Prison within the Lubań curtain walls

Until 1945, at the present Stara Street (formerly Stockgasse) there was an inconspicuous building of a prison, so-called Stockhaus. Only a part of its front wall survived until day. The moment of its construction escaped the historic sources. Certainly it can be assumed, however, that the prison existed in the second half of the 16th century. The earliest mention about it dates back to 1688. This one-storey prison was built of basalt stone on a rectangular plan in the immediate vicinity of curtain walls. On 14th July 1760, during a great fire of the town, the upper part of the building burned down. Its renovation was completed in January the next year. The prison burned again in 1792. Then the building survived in an untouched condition until 1945, when it was severely damaged during the battle of Lubań. The ruins of the former town prison were removed by the new Polish administration authorities in the seventies of the 20th century. In 2011, during excavation works near the former prison, archeologists found two stone window sills with the inscriptions made by prisoners in 1715.

Stage II: Jougs in Uniegoszcz

The jougs is a metal collar which was used to immobilise a convict as a form of public humiliation. In the village of Uniegoszcz there are the remains of this kind of a punishment device. In the local church wall, on the left of the entrance, there is a basalt stone inscribed with a hand arranged in a pointing gesture and the date of 3rd December 1795. The inscription reminds us of the last use of the jougs in Uniegoszcz.

Stage III: Nawojów Łużycki (German: Sächsisch Haugsdorf), Stone Crosses in Nawojów Łużycki

Stone crosses (crosses of conciliation) were erected from the 13th century to the second half of the 16th century by people who committed a crime. Standing a cross was usually the last provision of a conciliation agreement concluded through local authorities or church between the relatives of a victim and a killer during a conciliation hearing. A cross was to commemorate the crime, impel to pray for the deceased and provide that the killer had fulfilled all the terms of the agreement. The location of such a cross was usually chosen by the relatives of the victim. In Nawojów Łużycki we can see two stone crosses. One of them is situated by the road towards Nowogrodziec in the place where until 1945 there had been a neo-Gothic church. The other one is considered the least accessible monument of this type in Lower Silesia. In truth, it is difficult to find without a compass and a map. A detailed description of the way leading to the cross included in literature on this subject says: ‘From the Lubań-Węgliniec railway line turn east (perpendicular to the line) by the 7.4 post. Then go through the forest about 100 m reaching a hardly visible path. Follow the path north. After another 100 m you find the cross embedded in the ground on your right.’

Stage IV: Gallows in Stankowice (German: Rengersdorf)

Going along the road connecting Stankowice and Złotniki, we can see a strange stone building resembling an urban defensive tower or a castle tower located by the forest, just next to the recreation centre. The structure was built in the seventies of the last century in the place of the old gallows. The wooden gallows had stood there from mid-16th century. In 1707 it was replaced with a stone cylindrical structure with four stone pillars on its crown for supporting execution crossbeams. The gallows and its close proximity was the site of numerous – often very cruel – executions.

Stage V: Świecie (German: Schwerta), Stone Crosses in Świecie

In Świecie, in the valley of the Bruśnik, on a picturesque hill there is a small church surrounded with a stone wall containing three stone crosses in its structure. One of them can be found near a buttress supporting the entrance gate. Undoubtedly, while looking for the crosses, one cannot resist the desire to visit the church. It deserves special attention due to the unique baroque paintings with folk art features, located in its interior.

Auf der Route der Denkmäler der früheren Strafrechtsprechung

I. Etappe des Ausflugs (Lubań): Gefängnis im Rahmen der Stadtmauer von Lubań

Bis 1945 bei der heutigen Straße ul. Stara (ehemalige Stockgasse) stand ein unauffälliges Gefängnisgebäude das sog. Stockhaus. Bis zum heutigen Tag blieb von ihm nur ein Fragment der Frontfassade. Der Augenblick seines Wiederaufbaus wurde aber in den Quellenüberlieferungen nicht festgehalten. Mit Sicherheit kann man annehmen, dass es schon in der zweiten Hälfte des 16 Jh. existierte. Der älteste Vermerk darüber bezieht sich jedoch auf das Jahr 1688. Das einstöckige Gefängnis wurde aus dem Basaltstein auf dem Plan eines Rechtecks in der direkten Nähe der Stadtmauer gebaut. Am 14 Juli 1760 während eines großenBrandes der Stadt brannte das obere Teil des Gebäudes nieder. Die Renovierung wurde im Januar des folgenden Jahres abgeschlossen. Das zweite Mal brannte das Gefängnis in 1792 ab. Das Gebäude überstand in einem unversehrten Zustand bis zum 1945, als es sehr ernst während der Schlacht um Lubań beschädigt wurde. Die Ruinen des ehemaligen Gefängnisses wurden durch die neue polnische Stadtverwaltung in den siebziger Jahren des 20 Jh. beseitigt. In 2011 während der Ausgrabungsarbeiten bei dem ehemaligen Gefängnis wurden zwei steinerne Fensterbretter gefunden, auf den sich die von den Sträflingen angefertigtenInskriptionen befinden.

II.Etappe des Ausflugs: Halsring (Kuna) in Unigoszcz

Kuna ist ein Halseisen, mit welchem ein Sträfling stillgehalten war, hauptsächlich zwecks des Gespötts. Die Überreste dieser Art Vollzugsvorrichtung befinden sich in Unigoszcz. In der Kirchenmauer links von dem Eingang ist ein Basaltstein platziert, auf welchem, in eine zeigender Geste gelegte Hand und das Datum 3 Dezember 1795 eingeritzt wurde. Die Inskriptionerinnert an die letzte Anwendung des Halsrings in Unigoszcz.

III. Etappe des Ausflugs Nawojów Łużycki (dt. S: Steinerne Kreuze in Nawojów Łużycki.)

Die steinernen Kreuze waren seit dem 13 bis zum 16 Jh. durch diejenigen Personen aufgestellt, die ein Verbrechen begangen haben. Die Kreuzaufstellung war gewöhnlich der letzte Bestimmung eines Schlichtvertrags, der mit Vermittlung der Obrigkeit oder Kirche zwischen den Verwanden des Opfers und dem Mörder während eines Vergleichsverfahrens abgeschlossen war. Der Kreuz sollte an das Verbrechen erinnern, zum Gebet für den Verstorbenen bewegen und bezeugen, dass der Mörder alle Bedingungen des Vergleichs erfüllt hatte. Über die Lokalisierung des Denkmals entschieden gewöhnlich die Verwandten des Opfers. In Nawojów Łużycki kann man zwei steinerne Kreuze sehen. Ein befindet sich an dem Weg nach Nowogrodziec am Platz, wo bis 1945 eine neogotische Kirche stand. Allerdings der zweite Steinkreuz wird als der weniger zugängliche Sehenswürdigkeit dieser Art in Schlesien betrachtet. In der Regel ohne Kompass und Karte ist es sehr schwer zu finden. Einedetaillierte Beschreibung des Pfades, die in der Fachliteratur festgehalten wird, lautet folgendermaßen: „von der Eisenbahnlinie Lubań – Węgliniec biegen wir nach Osten (rechtwinklig zur Linie) bei dem Pfosten 7,4 ab. Danach folgen wir dem Weg durch den Wald ca. 100 Meter, bis wir an einem schlecht sichtbaren Pfad ankommen. Aufdiesem Pfad gehen wir nach Norden, wo wir nach Zurücklegung von ca. 100 Meter, an seiner rechten Seite das, in den Boden eingegrabene Kreuz vorfinden“.

IV. Etappe des Ausfluges Stankowice (dt. Rengersdorf) Galgen in Stankowice

Bei der Durchfahrt des, Stankowice mit Złotniki verbindenden Weges, kann man am Wald gleich neben dem Erholungs- und Rekreationszentrum einen seltenen steinernen, an einen Stadtschutzturm oder Burgsturm erinnernden Bau bemerken. Der Bau wurde in den 70 –er Jahren des vorigen Jahrhunderts an der Stelle des alten Galgens errichtet. Der hölzerne Galgen funktioniert an diesem Ort seit der Mitte des 16 Jh. In 1707 wurde er durch ein steinernes Objekt mit zylindrischer Form mit vier Steinsäulen an seiner Krone – die zwecks der Abstützung der Hinrichtungsbalken dienten – ersetzt. Auf dem Galgen und in seiner direkten Umgebung hat man viele, oft sehr brutale Hinrichtungen durchgeführt.

V. Etappe des Ausfluges Świecie (dt. Schwerta): Steinerne Kreuzein Świecie

In Świecie in dem Tal Dolina Bruśnika auf einem malerischen Hügel steht eine winzige Kirche, die mit steinerner Mauer umgeben ist. In ihrer Konstruktion wurden drei Steinkreuze platziert. Einen von ihnen kann man in der Nähe des, das Eingangstor stützenden Strebepfeilers vorfinden. Einer besonderen Aufmerksamkeit bedarf er wenigstens aufgrund der sich in seinem Inneren befindlichen einmaligen Sehenswürdigkeiten der barocken Malerei mit volkstümlichen Merkmalen.

Stezka památek hrdelního soudnictví

1. etapa výletu (Lubań): Vězení v lubańských městských obranných hradbách

Do roku 1945 stála v dnešní ul. Stara (dříve Stockgasse) nenápadná vězeňská budova, tzv. Stockhaus. Do současnosti se z ní dochovala pouze část průčelní stěny. Rok její stavby v pramenech nenajdeme. Lze však s jistotou předpokládat, že existovala již ve druhé polovině 16. století. Nejstarší zmínka o ní se týká roku 1688. Jednopatrové vězení bylo postaveno z čedičového kamene s obdélníkovým půdorysem v těsné blízkosti městských hradeb. Dne 14. července 1760 během velkého požáru města shořela horní část budovy. Oprava byla dokončena v lednu příštího roku. Vězení vyhořelo ještě jednou v roce 1792. Budova se dochovala v neporušeném stavu až do r. 1945, kdy byla vážně poškozena během bojů o Lubań. Zbytky bývalého městského vězení byly odstraněny novou polskou správou města v 70. letech 20. století. V roce 2011 byly během archeologického průzkumu u bývalého vězení nalezeny dva kamenné parapety, na kterých se nacházejí vyryté nápisy vězňů z roku 1715.

2. etapa výletu: Železný obojek v Uniegoszczi

Železný obojek byl nástroj, jímž byl odsouzený připoután k určitému místu, především za účelem vystavení posměchu. Zbytky tohoto nástroje trestu se nacházejí v Uniegoszczi. V kostelní zdi vlevo od vchodu je umístěn čedičový kámen, do kterého je vyryta ukazující ruka a datum 3. prosince 1795. Nápis připomíná, že toho dne byla kuna v Uniegoszczi použita naposledy.

3. etapa výletu: Nawojów Łużycki (něm. S: Kamenné kříže v Nawojowě Łużyckém)

Kamenné (smírčí) kříže byly stavěny od 13. až do poloviny 16. století osobami, které se dopustily zločinu. Vztyčení kříže bylo obvykle posledním ustanovením smírčí dohody, uzavírané prostřednictvím úřadů nebo církve mezi příbuznými oběti a vrahem během smírčího řízení. Kříž měl připomínat zločin, nabádat k modlitbě za zemřelého a dosvědčit, že vrah splnil všechny podmínky dohody. O umístění pomníku rozhodovali obvykle příbuzní oběti. V Nawojowě Łużyckém můžeme vidět dva kamenné kříže. Jeden stojí u silnice na Nowogrodziec na místě, kde do roku 1945 stál neogotický kostel. Druhý kamenný kříž je považován za nejhůře dostupnou památku tohoto druhu v Dolním Slezsku. Bez kompasu a mapy jej v podstatě nelze najít. Podrobný popis cesty umístěný v literatuře na dané téma zní takto: „od železniční tratě Lubań-Węgliniec se vydáme na východ (kolmo k trati) u sloupku 7,4. Pak jdeme lesem asi 100 m, až přijdeme k slabě znatelné stezce. Touto stezkou se vydáme na sever, kde asi po 100 m najdeme po její pravé straně do země zakopaný kříž”.

4. etapa výletu: Stankowice (něm. Rengersdorf) Šibenice ve Stankowicích

Pojedeme-li po silnici, která spojuje Stankowice a Złotniki, můžeme spatřit u lesa, hned vedle rekreačního střediska podivnou kamennou stavbu, která připomíná vzhledově městskou obrannou baštu nebo zámeckou věž. Tato budova byla postavena v 70. letech minulého století na místě staré šibenice. Dřevěná šibenice na tomto místě stála od pol. 16. století. V roce 1707 byla nahrazena kamennou stavbou válcového tvaru se čtyřmi kamennými sloupy na jeho koruně, které měly sloužit jako podpěra šibeničních trámů. Na šibenici a v její bezprostřední blízkosti bylo provedeno mnoho, často velmi drastických poprav.

5. etapa výletu: Świecie (něm. Schwerta): Kamenné kříže ve Świeciu

Ve Świeciu, v údolí Bruśniku, stojí na malebném návrší malý kostelík obklopený kamennou zdí. Při její stavbě byly do ní zazděny tři kamenné kříže. Jeden z nich lze nalézt v blízkosti opěrného pilíře vstupní brány. Budeme-li hledat kříže, nemůžeme samozřejmě vynechat prohlídku samotného kostela. Za zvláštní pozornost stojí už jen pro výjimečné památky barokního malířství s lidovými rysy, které najdeme v jeho interiéru.

Niezbędnik