Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Księstwo Czocha

Idea Księstwa

Powołane do życia w październiku 2012 r. Księstwo Czocha jest fikcyjną jednostką terytorialną zamkniętą w granicach powiatu lubańskiego. Stojący na jego czele książę nie posiada żadnej realnej władzy. Używana przez niego tytulatura ma charakter wyłącznie symboliczny. Zatem w jakim celu powołano księstwo? Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że gminy wchodzące w skład powiatu lubańskiego tworzą razem subregion o nadzwyczaj bogatych i różnorodnych walorach, w wielu przypadkach niespotykanych w innych częściach województwa dolnośląskiego.  Dotychczas jednak nie podejmowano prób ujęcia ich w oryginalną całość, można rzec markę, i wypromowania tak w kraju, jak i poza jego granicami. Na początku 2012 r. na zamku Czocha w gronie regionalistów i urzędników zapadła decyzja o powołaniu Księstwa Czocha. Wprawdzie taki twór nigdy nie istniał, ale uznano, że z marketingowego punktu widzenia owinięcie umocowanych w historii faktów, oryginalnych  zabytków oraz walorów krajobrazowych płaszczykiem fikcji nie zaszkodzi, a wręcz przeciwnie, pozwoli skutecznie rozpropagować ich wartość zarówno wśród potencjalnych turystów, jak i samych mieszkańców powiatu.

The idea of the Czocha Duchy

Established in October 2012, the Czocha Duchy is a fictional territorial unit enclosed within the borders of Lubań County. The duke managing the duchy has no real power. The title used by him is purely symbolic. So why was the duchy founded? There is no doubt that the gminas of Lubań County form a sub-region with very rich and diverse values, in many cases not found in other parts of Lower Silesian Voivodeship. However, so far no attempts have been made to include them in a unique wholeness which may be called a brand and thus promote them both home and abroad. At the beginning of 2012, in the Czocha Castle, a decision about the formation of the Czocha Duchy was arrived at by local regionalists and officials. Although such an idea had never existed before, it was concluded that, from a marketing point of view, wrapping historical facts, original monuments and landscape assets with a coat of fiction would do no harm; on the contrary – it would effectively propagate their value among potential tourists as well as inhabitants of the county.

Idee des Fürstentums

Das in Oktober 2012 ins Leben gerufene Fürstentum Tzschocha (Księstwo Czocha) ist eine fiktive Territorialeinheit, die in den Grenzen des Lubański Kreises eingeschlossen ist. Der an seiner Spitze stehende Fürst besitzt keine reale Macht. Der von ihm benutzte Titel hat ausschließlich einen symbolischen Charakter. Also zu welchem Zweck hat man das Fürstentum berufen? Es ist doch ganz zweifelslos, dass die Gemeinden aus denen, der Lubański Kreis besteht, zusammen eine Subregion mit außergewöhnlich reichvollen und vielfältigen - in vielen Fällen in anderen Teilen der Dolnosląskie Woiwodschaft nicht anzutreffenden - Vorzügen bilden. Bis jetzt hat man jedoch keine Versuche unternommen, sie in eine originelle Einheit, eine Marke so zu sagen, festzuhalten, und für siesowohl in Polen als auch im Auslandzu werben. Am Anfang des Jahres 2012 auf derBurgTzschocha, in der Gesellschaft der Regionalisten und Beamten fiel die Entscheidung das Fürstentum Tzschocha ins Leben zu rufen. Allerdings gab es ein solches Geschöpf noch nie, aber man hat entschieden, dass aus dem Gesichtspunkt des Marketings die Umhüllung der, in der Geschichte festverankerten Tatsachen, originellen Denkmäler als auch landschaftlichen Vorzüge mit dem Hauch der Fiktion nicht schaden wird, im Gegenteil, es ermöglicht wirkungsvoll deren Wert sowohl unter den potentialen Touristen als auch den eigentlichen Einwohnern des Kreises zu verbreiten.

Myšlenka knížectví

Knížectví Czocha zřízené v říjnu 2012 je fiktivní územní jednotka v hranicích lubańského okresu. Kníže, který stojí v jeho čele, nemá žádnou reálnou moc. Jím používaný titul má pouze symbolický charakter. Proč bylo tedy knížectví zřízeno? Není nejmenších pochyb, že obce, které jsou součástí lubańského okresu, spolu tvoří subregion s mimořádným bohatstvím přírodních a dalších hodnot, v mnoha případech nevídaných v jiných částech Dolnoslezského vojvodství. Dosud však nebyl podniknut pokus o jejich spojení do originálního celku, řekli bychom značky, a jejich propagaci jak doma, tak v zahraničí. Počátkem roku 2012 bylo na hradě Czocha v kruhu regionalistů a úředníků přijato rozhodnutí o zřízení Knížectví Czocha. Takový útvar sice nikdy neexistoval, ale všichni se shodli na tom, že myšlenka spojení historických fakt, originálních památek a krajinářských hodnot s trochou fantazie z marketingového hlediska nejen neuškodí, ale naopak pomůže propagovat tyto hodnoty jak mezi potenciálními turisty, tak mezi obyvateli okresu.

Niezbędnik