Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Edukacja

„Zawodowo i profesjonalnie”. Co nowego w projekcie?

25-03-2020

Od nowego roku szkolnego uczniowie i nauczyciele trzech szkół z Powiatu Lubańskiego, kształcących zawodowo, uczestniczą w projekcie „Zawodowo i profesjonalnie” współfinansowanym w ramach Działania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Za uczestnikami wiele zrealizowanych form wsparcia dla uczniów i nauczycieli.

W ramach projektu uczniowie technikum kształcących się w 10 specjalnościach:technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik organizacji reklamy/ technik reklamy, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik elektryk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych ma możliwość realizacji miesięcznych staży u przedsiębiorców. Dotychczas 37 uczniów ukończyło płatne staże zawodowe, w nowoczesnych przedsiębiorstwach, wykorzystujących specjalistyczne oprogramowania komputerowe i sprzęt, prowadzących działalność marketingową i gwarantujących wysoką jakość doskonalenia zawodowych umiejętności praktycznych, a w związku z sytuacją epidemiczną 22 musiało przerwać swoje staże.

Ogółem po pierwszych praktycznych doświadczeniach jest 59 osób: z ZSZiO im. KZL - 28 uczniów, z ZSP im. A. Mickiewicza – 19 z ZSE-M - 12. Za wykonywaną podczas pracę uczniowie, którzy ukończyli staż otrzymują potwierdzenie z zakładu pracy oraz w ramach projektu stypendium stażowe w wysokości 2208 zł. Mogą wnioskować o zwrot kosztów dojazdu na staż realizowany poza powiatem lubańskim.

Praktyczne poznawanie rzeczywistych warunków pracy odbywa się zgodnie z założeniami ujętymi w programach, które zostały opracowane przez nauczycieli przedmiotów zawodowych i przedstawicieli pracodawców. Współpraca z nowoczesnymi przedsiębiorstwami i firmami układa się wzorcowo. Staże zawodowe realizowane są w przedsiębiorstwach i firmach na terenie powiatów: lubańskiego, bolesławieckiego i jeleniogórskiego. Uczniowie, którzy uczestniczyli w takiej formie wsparcia w projekcie, wysoko oceniają swoje praktyczne doświadczenia.

Patrycja, która odbywała staż w firmie Zorka Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, podkreśla, że najciekawszą częścią realizowanego programu były dla niej zagadnienia związane z gospodarowaniem zapasami i optymalizacją dostaw. - Staż, który odbywaliśmy na przełomie stycznia i lutego 2020 w Przedsiębiorstwie Gerresheimer Boleslawiec S.A., pozwolił nam zobaczyć, na czym polegają zadania wykonywane przez logistyków w realnych warunkach pracy - mówią zgodnie Adam, Jakub i Samuel. Uczniowie uczęszczający aktualnie do klasy 3 technikum podkreślają, że możliwość bezpośredniego zapoznania się z podstawowym i pomocniczym wyposażeniem magazynowym, sposobem rozmieszczania zapasów w magazynie, poznanie środków transportu wykorzystywanych w magazynie przedsiębiorstwa oraz urządzeń biurowych i branżowego oprogramowania komputerowego niewątpliwie podniosły ich zawodowe umiejętności praktyczne. Patrycja, Hania i Hubert, którzy zrealizowali staż zawodowy w Hurtowni ABC MAX w Lubaniu dodają, że bardzo cenna okazała się dla nich współpraca z opiekunami stażu. - Otrzymaliśmy możliwość wykorzystania dotychczas pozyskanych umiejętności w nowym otoczeniu oraz w obliczu nowych wyzwań - mówią.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk doskonalili swoje umiejętności zdobyte w szkole w rzeczywistych warunkach pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach informatycznych powiatu lubańskiego i lwóweckiego takich jak: PHU NetComp, LubaNet Intera sp. z o.o., DaSec Sp. z o.o., LEO-NET, SOGEN świadczącym usługi z zakresu serwisu sprzętu komputerowego, projektowania i realizacji sieci komputerowych oraz aplikacji internetowych. Dzięki wykonywaniu zadań zawodowych podczas realizacji staży uczniowie poznawali i wykorzystywali innowacyjne techniki i technologie informatyczne.

- Myślę, że zrealizowany przeze mnie staż zawodowy wpłynął na wzrost moich umiejętności praktycznych w zawodzie technik informatyk - mówi Piotr. - Udział w stażu pozwolił mi stwierdzić, że swoją dalszą drogę rozwoju ukierunkuję na aplikacje internetowe i bazy danych - podkreśla Jakub.

Maciej, Igor i Michał dodają, że podczas stażu przekonali się, jak ważne jest ciągłe doskonalenie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technik i technologii informatycznych. Uczniowie biorący udział w płatnych stażach zawodowych realizowanych w ramach projektu „Zawodowo i profesjonalnie” bardzo wysoko oceniają kompetencje i profesjonalizm swoich opiekunów stażu, dzięki którym mogli podwyższyć swoje praktyczne umiejętności zawodowe i nabyć doświadczenie w pracy.

- Podczas stażu wykonywałyśmy zadania związane z realizacją usług w recepcji oraz z utrzymywaniem porządku w jednostkach mieszkalnych i pomieszczeniach ogólnodostępnych. Mogłyśmy się przyglądać, jak wygląda organizowanie usług dodatkowych w obiekcie hotelarskim - zgodnie podkreślają Sara i Sandra odbywające staż zawodowy w Villa Cotonina Sp.z o.o. w Świeradowie-Zdroju.

Kasia kształcąca się na co dzień w zawodzie technik organizacji reklamy zrealizowała staż w „Studio Bonio” Reklama Poligrafia w Jeleniej Górze. Aktualizowała bazy danych, uczestniczyła w rozmowach handlowych, zajmowała się projektowaniem reklamy oraz elementów systemów identyfikacji firmy (logo, papier firmowy, wizytówka). - Dzięki udziałowi w stażu poznałam urządzenia poligraficzne i drukarskie oraz inny sprzęt potrzebny do przygotowania środków reklamowych - mówi Kasia. Grupa 22 stażystów będzie kontynuować swoje praktyczne działania po powrocie uczniów do szkoły.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

W ramach projektu „Zawodowo i profesjonalnie” zorganizowano zajęcia pozalekcyjne w formie branżowych kursów języka angielskiego. W każdej ze szkół ponadpodstawowych powiatu lubańskiego dwunastoosobowa grupa uczniów uczestniczyła w 40-godzinnych zajęciach, w trakcie których poznała fachowe słownictwo charakterystyczne dla swojej branży oraz rozwinęła sprawności językowe niezbędne do funkcjonowania w środowisku pracy. W grudniu 2019 r. dziesięciu uczniów ZSP im. Adama Mickiewicza kształcących się w zawodzie technik informatyk uczestniczyło w 30-godzinnym szkoleniu z zakresu tworzenia stron www. Głównym celem było poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie tworzenia stron internetowych oraz przygotowanie do egzaminu zawodowego, pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na rynku pracy.

Kolejną formą wsparcia adresowaną do uczniów były konsultacje z doradztwa edukacyjno-zawodowego, z których do tej pory skorzystało 120 młodych ludzi (w ZSZiO im. KZL - 75, ZSP im. AM - 25, ZSE-M - 20). Zajęcia z młodzieżą prowadzą specjaliści - odpowiednio przygotowani i przeszkoleni pedagodzy i nauczyciele wykorzystujący aktywne metody pracy i narzędzia wypracowane we wcześniejszych powiatowych projektach pro zawodowych, m.in. platformę REGSI. Konsultacje mają na celu wspomaganie uczniów w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Od połowy marca z tej formy wsparcia uczniowie korzystają w formie zdalnej.

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH ZAWODOWO

Warto przypomnieć, że od października 2019 r.do sierpnia 2020r. 39 najzdolniejszych zawodowo uczniów technikum trzech szkół ponadpodstawowych powiatu lubańskiego (w ZSZiO im. KZL - 22, ZSP im.AM - 11, ZSE-M - 6) otrzymuje stypendium naukowe w wysokości 1000 zł miesięcznie.

WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI

W ramach projektu„Zawodowo i profesjonalnie” organizowane są także formy wsparcia skierowane do nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego. Nauczyciele trzech lubańskich szkół ponadpodstawowych uczestniczą w powiatowej sieci wsparcia i wymiany doświadczeń, doskonaląc swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Ze środków projektu ZiP zorganizowano 15-godzinne warsztaty z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego oraz 15-godzinne warsztaty z metod rozwijania kompetencji kluczowych ucznia. Wypracowane materiały na szkoleniach i warsztatach posłużą do realizacji zajęć z uczniami w poszczególnych szkołach. W marcu każda ze szkół otrzymała po dwa 75 calowe monitory interaktywne z OPS i komputerem. Te nowoczesne urządzenia uatrakcyjnią metody pracy dydaktycznej i pozwolą na szybkie korzystanie np. z zasobów internetu czy platformy REGSI. Różnorodność działań zaplanowanych przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu we współpracy z trzema szkołami ponadpodstawowymi Powiatu Lubańskiego w ramach projektu „Zawodowo i profesjonalnie” powoduje, że uczniowie technikum i ich nauczyciele chętnie korzystają z proponowanych form wsparcia, także w tak trudnej sytuacji epidemii, w jakiej dziś się znaleźliśmy. Dobre współdziałanie i praca na rzecz młodzieży szkolnej wpływa bezpośrednio na podnoszenie jakości pracy każdej ze szkół i powoduje, że przyszli absolwenci techników objętych wsparciem będą mieli ułatwiony start w dorosłe życie zawodowe i będą konkurencyjni na rynku pracy.

Niezbędnik